Contact Information

08 Hoa Hong
Phu Nhuan, Ho Chi Minh

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Thanh toán bằng tiền điện tử

Travelaki chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử, vì thế để tiến hành thanh toán bạn cần phải đăng nhập. Sau khi đăng nhập, chọn phương thức thanh toán bằng tiền điện tử.
Quét mã QR code để hoàn thành thanh toán. Sau khi quét, vé của bạn sẽ được gửi vào mail trong khoảng thời gian từ 10 tới 60 phút.