Contact Information

08 Hoa Hong
Phu Nhuan, Ho Chi Minh

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Thanh toán bằng Credit

Khi thanh toán bằng credit chung ta phải Đăng nhập (xem cách nạp tiền tại đây)

Trên các phương thức thanh toán, chọn thanh toán với Credit và tiến hành đặt vé. Vé của bạn sẽ được đặt thành công.